KONTAKTY

Maradan Team s.r.o.
Jizerní 288/10
Benátky nad Jizerou I, 294 71
tel: +420 777 888 273
obchod(a)rmcentrum.cz
IČO: 031 365 91
DIČ: CZ031 365 91

 


» Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Vážení zákazníci,

velice si vážíme důvěry kterou projevujete internetovému obchodu www.rmcentrum.cz a věříme, že naše snaha bude krůčkem k Vaší spokojenosti.

Před nákupem si prosím prostudujte naše obchodní podmínky, ve kterých jsou blíže vysvětlena a upřesněna práva a povinnosti prodávajícího (společnosti s.r.o.) a kupujícího.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.rmcentrum.cz, provozovaném společností Maradan Team s.r.o.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Obchodní podmínky společnosti  (dále jen „podmínky“ nebo „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) dálkově prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. V případě rozdílů mezi obchodními podmínkami a těmito ustanoveními mají přednost odchylná ujednání.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Veškeré informace obsažené na těchto stránkách včetně designu, textů, vyobrazení produktů a dalších součástí tvořících webové stránky internetového obchodu www.aspshop.cz, jsou duševním vlastnictvím provozovatele a jsou chráněny autorským právem. Obsah těchto stránek nelze kopírovat, dále distribuovat nebo jinak zpracovávat, vyjma úkonů souvisejících s procesem nákupu zboží. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

 

 

2. POUŽITÉ POJMY A TERMÍNY

2.1. „Prodávající“ je provozovatel internetového obchodu www.aspshop.cz, obchodní společnost s.r.o.

Adresa provozovny:  Jiřice 3, Lysá nad Labem 289 22
Telefon: +420 777 888 918
Email: obchod@rmcentrum.cz

Sídlo společnosti: Jizerní 288/10, Benátky nad Jizerou 294 71
Identifikační číslo: 031 365 91
Bankovní spojení: Fio banka, číslo účtu: 2400593377
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 228025

2.2.„Kupující“ je fyzická nebo právnická osoba, která v souladu s těmito podmínkami kupuje zboží od společnosti s.r.o.Vzhledem k platné právní úpravěse rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
2.3. „Spotřebitel“ je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Kupující, který není spotřebitelem, jepodnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

2.4. „Internetový obchod“ je webová aplikace provozovaná společností s.r.o.na internetové adrese www.aspshop.cz prostřednictvím rozhraní webové stránky.

 

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základě registrace kupujícího, provedené na stránkách internetového obchodu www.rmcentrum.cz, může kupující kdykoliv přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží.

3.2. Při registraci na stránkách internetového obchodu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.
3.5. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá po dobu delší 1 roku či v případě, že kupující porušil své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).
3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na občasnou nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.7. Je-li kupujícím spotřebitel, může na stránkách internetového obchodu nakupovat i bez registrace.

4. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Společnost  s.r.o. sděluje v souladu s ust. § 1820 občanského zákoníku, že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího). Společnost  s.r.o. si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy,
b) požaduje úhradu celé kupní ceny před převzetím zboží kupujícím
c) ceny zboží jsou na webových stránkách provozovaných společností s.r.o. uváděny jako konečné, včetně DPH i bez DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvoleného způsobu dodání, poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. V případě osobního odběru v provozovně v , jsou náklady na dodání 0,- Kč;
d) v případě, že kupující je spotřebitel, má takový kupující právo od kupní smlouvy, jež byla uzavřena prostřednictvím prostředku(ů) komunikace na dálku, odstoupit, a to za podmínek, ve lhůtách a způsobem, jak je blíže popsáno v čl. 7. těchto Obchodních podmínek
e) V případě odstoupení od kupní smlouvy ponese kupující (a to i kupující, který je spotřebitelem) náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
f) v případě, že kupující, který je spotřebitelem, má stížnost, může tuto stížnost uplatnit u společnosti  s.r.o. jak je blíže popsáno v čl. 14. těchto podmínek, příp. se lze obrátit se stížností na příslušné orgány dohledu nebo státního dozoru.

 

5. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

5.0.Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Výběr zboží, o které má kupující zájem, provede kupující prostřednictvím objednávky. Zboží, které v okamžiku provedení objednávky společnost Maradan Team s.r.o. nabízí, je uvedeno na webových stránkách internetového obchodu společnosti Maradan Team s.r.o. www.rmcentrum.cz. Objednávku je možné učinit prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách internetového obchodu společnosti  s.r.o. www.rmcentrum.cz (viz bod. 5.3). Podmínkou platné objednávky je vyplnění veškerých povinných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Bez tohoto kompletního vyplnění objednávky neumožní systém kupujícímu takovou objednávku dokončit a odeslat.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně Reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a Reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
5.1. Stránky internetového obchodu obsahují seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech případných souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na stránkách internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží, umístěné na stránkách internetového obchodu, jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
5.2. Stránky internetového obchodu obsahují také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené na stránkách české verze internetového obchodu platí pouze pro doručování zboží na území České nebo Slovenské republiky, po přepnutí do ostatních jazykových mutací se zobrazí ekvivalentní informace o nákladech spojených s dodáním zboží platné pro zvolenou zemi.
5.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávkový formulář musí obsahovat zejména informace o:
- druhu a počtu objednávaného zboží (objednávané zboží kupující „vloží“ do elektronického nákupního košíku),
- způsobu úhrady kupní ceny zboží

- požadovaném místě a způsobu doručení objednávaného zboží
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží

- kupující, který v internetovém obchodě nakupuje jako soukromá osoba, vyplní při objednání do objednávkového formuláře Jméno a Příjmení, adresu, telefon a e-mail. Podnikatel jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti vyplní název firmy, adresu, IČ a DIČ (má-li DIČ přiděleno). (dále společně jen jako „objednávka“).
5.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu může kupující kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to zejména s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Objednávkový systém automaticky přidělí této objednávce číslo, které slouží jako identifikace pro případné řešení nejasností a dotazů. Toto číslo kupující uvádí při
následném kontaktu se společností  s.r.o.
Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu obdržení objednávky elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
5.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
5.6. Kupní smlouva při nákupu v internetovém obchodě se uzavírá okamžikem odeslání objednávky prodávajícímu. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Okamžikem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas.

5.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve vážným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

5.8.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby (viz. bod. 4.1. a/ těchto podmínek).


6. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou cena zboží platná v okamžiku učinění objednávky včetně nákladů spojených s dodáním zboží. Kupní cena včetně daně z přidané hodnoty a nákladů spojených s dodánímje vyznačena na daňovém dokladu (faktuře) vystaveném společností s.r.o. Kupní cena včetně nákladů spojených s dodáním zboží kupujícímu ve smluvené výšimusí být vždy uhrazena v plném rozsahu před předáním zboží kupujícímu.

6.2. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby platby:

a) v hotovosti na provozovně prodávajícího
b) v hotovosti při převzetí dobírky na adrese, kterou kupující zadal v objednávce
c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
d) bezhotovostně platební kartou
 
6.3. V případě platby v hotovosti a platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy.
6.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Při bezhotovostní platbě je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
6.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
6.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
6.7. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem DPH. Daňový doklad – fakturu - vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, originál faktury pak zašle společně se zbožím.

7. PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

7.1. Kupující, který je spotřebitelem, a uzavřel s prodávajícím smlouvu pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě www.rmcentrum.cz), má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od:

- od data uzavření smlouvy, nebo

- od data převzetí zboží, nebo

- od data převzetí poslední části dodávky zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží, objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť), nebo

- od data převzetí poslední části dodávky zboží (v případě, že předmět kupní smlouvy sestává z několika položek nebo částí)

 

Na ostatní kupující se výše uvedené ustanovení nevztahuje!

 

V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku se kupní smlouva od počátku ruší.

Upozorňujeme, že právo odstoupit od smlouvy dle bodu 5.1., neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží.

 

7.2. Kupující může informovat prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy dle bodu 7.1 například prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je ke stažení ZDE. Odstoupit lze také korespondenčně, a to zasláním oznámení o odstoupení od smlouvy na adresu prodávajícího, nebo jej informovat také faxem či na adresu elektronické pošty obchod@rmcentrum.cz.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od této smlouvy postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Po obdržení oznámení o odstoupení od smlouvykupujícímu prodávající bez zbytečného odkladu v textové podobě potvrdí jeho přijetí.

7.3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá společnosti  Maradan Team s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od společnosti Maradan Team s.r.o. obdržel, a to na své náklady (tj. náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímunese kupující).

7.4 Kupující musí vrátit zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno v originálním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

7.5. Kupující bere na vědomí, že pokud bude kupujícím vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu takto vzniklé škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy byl kupujícím informován o jeho rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby přijaté od kupujícího (vyjma částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím).

7.7 Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, jaký použil kupující pro provedení počáteční transakce, neurčil-li kupující výslovně jinak. V žádném případě tím nevzniknou kupujícímu další náklady.

7.8 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, společnost Maradan team s.r.o. není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než jí kupující zboží vrátí.
7.9. Kupující bere na vědomí, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, bude to považováno jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má společnost Maradan Team s.r.o. právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny dárků.

7.10.Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

8. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

8.1. Zboží může kupující převzít buď osobně na adrese provozovny, nebo mu bude zasláno prostřednictvím dopravce. V případě, že je zboží kupujícímu zasíláno, je místem dodání zboží adresa uvedená kupujícím v objednávce.V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
8.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
8.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.4. Společnost Mardan Team s.r.o. dodává objednané zboží, které má na skladě, v nejkratší možné lhůtě. Zboží objednané v pracovních dnech do 13:00, které je skladem, je expedováno ještě týž den. Zboží, které nemá společnost skladem, dodává společnost Maradan team s.r.o. v přiměřené lhůtě, obvykle do pěti (7) pracovních dnů.
8.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen důkladně zkontrolovat neporušenost obalů zboží. V případě, že je obal poškozený nebo se projeví jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat o poškození zásilky zápis s řidičem přepravní služby. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňuje všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
8.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
8.7. Kupující se může rozhodnout i pro osobní odběr zboží za internetové ceny v kamenné prodejně na adrese provozovny prodávajícího.

8.8. Při osobním odběru zboží v kamenné prodejně na adrese provozovny prodávajícíhoje kupující povinen zboží vyzvednout (převzít) do 7 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží informaci o tom, že zboží je připraveno k vyzvednutí.

9. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1. Před prvním použitím zboží důrazně doporučujeme prostudovat si záruční podmínky a návod k obsluze a montáži, a důsledně se těmito informacemi řídit. V opačném případě se kupující vystavuje nebezpečí, že nesprávným užíváním nebo montáží věc poškodí a takto vzniklou vadu nebude moci v rámci práva plynoucího z odpovědnosti za vady uplatnit.
9.2. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím. Délka záruční doby je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven ke dni prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad – faktura.
9.3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
9.4.Prodávající dodá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení.Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

9.4.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

9.4.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

9.4.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

9.4.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

9.4.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

9.6. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

9.7. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího, na adrese provozovny:  Jiřice 3, Lysá nad Labem 289 22

9.8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád společnosti  Maradan Team s.r.o.

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží (tedy včetně nákladů na dodání zboží).
10.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové stránky internetového obchodu (včetně textů a fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
10.3. Kupující není při využívání webového rozhraní obchodu oprávněn používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového obchodu. Webové stránky internetového obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
10.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek nebo v důsledku užití webových stránek v rozporu s jejich určením.
10.5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

11.1. Ochrana osobních údajů a informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
11.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mail, telefonní číslo a další údaje(dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
11.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
11.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené ze stránek internetového obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
11.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob nebo firem dopravujících zboží nebudou osobní údaje kupujícího prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
11.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
11.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
11.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
11.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11.10. Jednotlivé kupní smlouvy jsou po svém uzavření společností  s.r.o. archivovány v elektronické podobě a jsou přístupné pouze společnosti  s.r.o.

12. DORUČOVÁNÍ

12.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručována na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
12.2. Zpráva je doručena:
- v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj) zásilku převzít,
- v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) kalendářních dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

13. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

13.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

13.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 
14. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním společnost s.r.o. umožnila nakládat. Předá-li společnost Mardan Team s.r.o. dopravci zboží pro přepravu ke kupujícímu na místo určené kupní smlouvou, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním zboží dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Škoda na zboží vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže společnost Maradan Team s.r.o. škodu způsobila porušením některé ze svých povinností.
14.2.Kupující bere na vědomí, že u zboží, které vyžaduje montáž či uvedení do provozu, může takovou montáž či uvedení do provozu provádět pouze společnost Maradan Team s.r.o., příp. její servisy. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, bude považována za vadu zboží pouze tehdy, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu bylo provedeno společností Maradan team s.r.o., příp. jejím autorizovaným servisem, v ostatních případech nejde o vadu zboží a negativní následky neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu tak jdou k tíži kupujícího.

Pokud vztah související s užitím webové stránky internetového obchodu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
14.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě zápisu do obchodního rejstříku.
14.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

14.4. Stížnosti a připomínky kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi společností  Marada Team s.r.o. a kupujícím, vyřizuje společnost v souladu s platnými předpisy. Stížnosti a připomínky může kupující uplatnit na provozovně společnosti, telefonicky na čísle +420 777 888 918 a emailem na adrese obchod@rmcentrum.cz. Informaci o řešení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude tato stížnost vyřízena jako Reklamace.
14.5. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.


Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování: Maradan Team s.r.o., Jiřice 3 , Lysá nad Labem 289 22, Česká republika
Adresa elektronické pošty: obchod@rmcentrum.cz
telefon +420 777 888 918

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 8. 2014.

OGU5N