KONTAKTY

Maradan Team s.r.o.
Jizerní 288/10
Benátky nad Jizerou I, 294 71
tel: +420 777 888 273
obchod(a)rmcentrum.cz
IČO: 031 365 91
DIČ: CZ031 365 91

 


» Reklamační řád
Obchodní podmínky

Reklamační řád firmy
 
I. Úvodní ustanovení
Reklamační řád společnosti Maradan Team s.r.o. se řídí:
"Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná."
a
Občanským zákoníkem 89/2012 Sb., je-li kupujícím podnikatel vymezený § 420 NOZ
"Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.
 
Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 NOZ se za podnikatele považuje např. osoba, která uzavírá smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 
Pro vyvrácení pochybností a předejití možných rozporů se pro účely tohoto Reklamačního řádu rozumí podnikatelem každý, který se vůči prodávajícímu identifikuje pod IČ a pod tímto IČ koná právní úkony.
 
Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem a jeho postupem. Kupující, ať spotřebitel nebo podnikatel, je povinen se s reklamačním řádem seznámit ještě před uskutečněním objednávky.
II. Prevence poškození
    Před prvním použitím věci důrazně doporučujeme prostudovat si záruční podmínky a návod k obsluze a montáži, a v nich uvedenými informacemi se důsledně řídit. V opačném případě se kupující vystavuje nebezpečí, že nesprávným užíváním nebo montáží věc poškodí, a takto vzniklou vadu nebude moci v rámci práva plynoucího z odpovědnosti za vadu uplatnit.
   Po celou dobu užívání zakoupené věci je nutné, aby kupující věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání věci, jako např. jejího používání k účelu, pro jaký je určena apod. Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu věci a její funkčnosti je pravidelná údržba. Nesprávná nebo nedostatečná údržba může podstatně zkrátit dobu funkčnosti a životnosti výrobku.   
III. Jakost při převzetí
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc nemá při převzetí vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí věci kupujícím. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci, v záručním listě, na prodejním dokladu – faktuře nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít (záruční doba), odpovídá prodávající za to, že věc bude mít po tuto dobu vlastnosti stanovené body III. a) – e).
 
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Nemá-li věc shora stanovené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 
Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.“
 
                Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita věci. 
 
Odpovědnost za jakost při převzetí se nevztahuje na následující případy:
-          vady vzniklé v důsledku nesprávného používání věci
-          vady vzniklé v důsledku nedostatečné nebo nevhodné údržby
-          vady vzniklé v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno
-          vady vzniklé v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou, neautorizovanou úpravou věci nebo jiným nesprávným zásahem
-          vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a montáží, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou,
-          na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
-          vady vzniklé mechanickým poškozením zboží, nárazem apod.
-          věc byla používána k jinému, než výrobcem stanovenému účelu
-          používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají zamýšlenému účelu použití
-          vady vzniklé nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
-          zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí
 
Dvouletá lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění běží od převzetí věci při první koupi a výměna věci za novou nemá na její běh vliv. Totéž platí při opravě některého dílu výměnou.
 
 
 
IV. Odpovědnost za vady, které jsou podstatným a nepodstatným porušením smlouvy
Odpovědnost prodávajícího za vady vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí, se posuzuje podle toho, zda jde o podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy.
Pro vyloučení pochybností se podstatným porušením smlouvy v souladu s § 2002 odst. 1, občanský zákoník rozumí:
„Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.“
 
V případě podstatného porušení kupní smlouvy má kupující dle své volby nárok na:
  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
  • odstranění vady opravou věci
  • přiměřenou slevu z kupní ceny
  • odstoupení od smlouvy (formulář ke stažení)
V případě nepodstatného porušení smlouvy kupní smlouvy má kupující dle své volby nárok na:
  • odstranění vady
  • přiměřenou slevu z kupní ceny
Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
 
Přiměřenou slevou z kupní ceny se pro účely tohoto Reklamačního řádu rozumí sleva, která percentuálně odpovídá snížení užitné hodnoty výrobku v důsledku vady s přihlédnutím k charakteru a druhu zboží, době užívání a opotřebení reklamovaného zboží.
 
 
V. Postup a místo uplatnění reklamace
1.  Kupující může uplatnit reklamaci:
                -  písemně nebo osobně na adrese: Jiřice 3, Lysá nad Labem 289 22, Česká republika
                -  elektronicky na adrese: obchod@rmcentrum.cz
2. Kupující zašle reklamované zboží na adresu: Jiřice 3, Lysá nad Labem 289 22, Česká republika
3. Uplatní-li kupující řádným způsobem právo za vady prodaného zboží, rozhodne prodávající o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
4. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je, kromě jiného, dodáno reklamované zboží kompletní, tedy např. vč. kompletního příslušenství. Při nedodání příslušenství na základě tohoto požadavku může být reklamace zamítnuta. K reklamačnímu řízení může být dále přijata jen taková věc, která bude čistá, zbavená nečistot a hygienicky nezávadná, aby posuzování reklamace nebránily obecné zásady hygieny.
5.  Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující písemně nedohodnou na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.
6. Nákup zboží, které je reklamováno, prokazuje kupující nákupním dokladem. Bez předložení nákupního dokladu zahájí prodávající reklamační řízení, pouze pokud kupující jiným věrohodným způsobem doloží, resp. prokáže, že reklamované zboží zakoupil v internetovém obchodě  www.rmcentrum.cz.  
7.  Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace, způsob vyřízení reklamace jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
8.  V případě oprávněných reklamací bude prodávající postupovat přednostně tímto způsobem:
   - v případě odstranitelných vad odstraní prodávající závadu přednostně opravou reklamované věci, případně její součásti.
   - v případě opakovaného výskytu vad nebo většího množství vad, které brání v řádném užívání věci, přistoupí prodávající přednostně k výměně za novou věc (resp. její součást) téhož typu. Nesouhlasí-li kupující s tímto postupem, může žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
 
9.  Kupující se může informovat o stavu reklamace
                      -  telefonicky na čísle uvedeném v bodě IX. tohoto Reklamačního řádu
                      -  emailem na emailové adrese: obchod@rmcentrum.cz
 
VI. Lhůty
Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od prvního převzetí věci kupujícím. Tato doba začíná běžet dnem převzetí věci kupujícím.
Právo z vadného plnění musí být uplatněno v této době.
 
Doporučujeme uplatnit právo z vadného plnění bez zbytečného odkladu, ihned po výskytu vady, neboť případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží, a mohlo by být důvodem k zamítnutí reklamace. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží a je na něm uvedena záruční doba. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad – faktura. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady do doby, kdy byl kupující po skončení opravy povinen věc převzít, se do délky záruční doby nezapočítává.
 
 VII. Výprodej, slevy, akční ceny
    Věci, které mají vady (vadné nové věci nebo věci použité), jež nebrání tomu, aby mohlo být věci užíváno k určenému účelu, mohou být prodávány jen za nižší ceny. Kupujícího je nutné upozornit, že věc má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za takovéto vady nových nebo použitých výrobků, pro které byla sjednaná nižší cena, prodávající neodpovídá, odpovídá však za případné další vady. Vyskytne-li se u věci prodávané za nižší cenu vada, která brání z funkčního hlediska užívání k danému účelu, může kupující uplatnit nároky z práva za vady v souladu s kapitolou III. Jakost při převzetí.
    U věcí použitých je možné uplatnit práva z vady do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím, prodávající může zkrátit tuto dobu na 12 měsíců, pokud se prodávající s kupujícím takto dohodne. Prodávající je pak povinen tuto dobu uvést v dokladu o koupi věci.      Byla-li cena zboží snížena z důvodu výprodeje nebo posezónního doprodeje a jedná-li se o prodej nového bezvadného zboží, odpovídá prodávající za vady takto prodaného zboží v plném rozsahu.  
VIII. Náhrada nákladů
V případě oprávněné reklamace má zákazník nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (například dopravné, balné, poštovné apod.).
 
IX. Kontakt pro vyřizování reklamací
Radka Jakimczuk - tel.: +420 777 888 918  Email: obchod@rmcentrum.cz
Tento reklamační řád je platný od 1. 8. 2014.
ODFhM